Twijs

De Bavo Jenaplanschool maakt deel uit van Stichting TWijs.

Stichting TWijs is per 1 januari 2020 ontstaan na een fusie van de stichtingen Sint Bavo en Salomo. Beide stichtingen wilden samen blijvend vernieuwen om hoogstaand onderwijs en goed werkgeverschap te bieden. Geïnspireerd door de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties hebben we in eerste instantie onze blik gericht op het jaar 2030. In de jaren 2020-2030 worden 10.000 nieuwe kinderen aan ons toevertrouwd en in dezelfde periode verlaten 10.000 kinderen onze scholen – acht jaar ouder, vaardiger, aardiger en waardiger. Samen ontwikkelen we bij de kinderen de wijsheid om hun plaats in de wereld te vinden. Met meer dan 800 medewerkers en 31 scholen zijn we trots dat we dit mogen doen. Die trots komt terug in onze naam: TWijs. Tienduizend kinderen Wereldwijs.

TWijs bestuurt scholen in de gemeenten Bloemendaal (met de dorpskernen Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal en Overveen), Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. Rond de 7500 leerlingen bezoeken onze scholen. Er zijn 27 scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal onderwijs, 1 internationale taalklas, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 internationale school.

TWijs heeft een christelijke/katholieke identiteit. Onze scholen staan open voor kinderen van elke levensbeschouwing. Daarbij gaan we ervan uit dat de ouders (voogden)/verzorgenden) de grondslag van de school delen of respecteren. Wij zijn ervan overtuigd dat wij door ons onderwijs aan en onze begeleiding van de kinderen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden die aan zo’n menswaardige (school-)samenleving bijdragen, zoals openheid en eerlijkheid, zorg dragen voor elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en voor de wereld om ons heen.

Missie

TWijs wil leerlingen op onze scholen uitdagen zich veelzijdig (cognitief, sociaal/emotioneel, cultureel, creatief, lichamelijk/motorisch) en optimaal te ontwikkelen voor nu en in de toekomst, waarbij we het unieke in ieder kind respecteren. TWijs streeft daarbij naar een goed evenwicht tussen kennisontwikkeling, persoonlijke vorming en maatschappelijke toerusting, de drie doelen van het onderwijs.

Wij stimuleren kinderen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en te leren om zelfstandig, kritisch en respectvol samen te leven. Dat willen we onze leerlingen ook laten ervaren op school en meegeven in een wereld die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen en het stellen van steeds hogere eisen.

Visie

We staan voor onderwijs van hoog niveau. De stichting staat midden in de maatschappij en zoekt samenwerking om de missie te realiseren. We kijken waarderend en positief naar mogelijkheden en kansen voor elke leerling. De stichting stimuleert, motiveert en faciliteert de ambities van de scholen en medewerkers. Onze medewerkers hebben deskundigheid, passie en betrokkenheid en voelen zich uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit om zo kwalitatief goed onderwijs aan te bieden.

Wat merkt u van TWijs?

Tijdens de schooltijd van uw kind loopt uw contact met school vooral via de leerkrachten en andere teamleden. Natuurlijk hebt u ook contact met de directeur van de school. De directeur overlegt regelmatig met het bestuur van TWijs, soms ook over vragen die betrekking hebben op individuele leerlingen. De scholen van TWijs werken samen daar waar problemen opgelost en kansen benut kunnen worden. Zo worden kennis en ervaring gedeeld en versterkt. Hierdoor zorgen wij er samen voor dat het onderwijs aan de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd van hoge blijvende kwaliteit is.

Wijsheid

TWijs staat voor wijsheid. Wij willen de kinderen leren om ‘wijs’ in het leven te staan – waarbij 'wijs' niet alleen staat voor het hebben van kennis. Wij hopen dat de kinderen ook ‘duurzame vaardigheden’ ontwikkelen: inzicht, een onafhankelijke opstelling, mensenkennis en om nu en later de juiste keuzes kunnen maken. Dat begint natuurlijk thuis, bij de ouders, maar ook op school dragen we daaraan bij. Wij wensen de kinderen en hun ouders/voogden een wereldwijze schooltijd toe! 

Website TWijs

De website van TWijs is steeds in ontwikkeling. U vindt daar allerlei ‘officiële’ stukken die u als ouders kunt raadplegen.