wereldoriëntatie: het hart van het onderwijs

Binnen het Jenaplanonderwijs is wereldoriëntatie het hart van het onderwijs. Sinds twee jaar maken wij niet langer gebruik van methodes om de wereldoriëntatievakken aan te bieden, maar van de aanpak Onderzoekend Leren (OZL). 

Het OZL is de voedingsbodem van onze visie op onderwijs en kinderen waarbinnen kinderen de kennis en vaardigheden kunnen verwerven die nodig zijn om een zelfstandig, sociaal, en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.

Aan de hand van een schoolbreed narratief worden de leerlingen van groep 1-8 vanuit eigen nieuwsgierigheid en ervaringen gestimuleerd onderzoeksvragen te stellen en uit te werken onder begeleiding en ‘aansturing’ van de leerkracht.  De onderzoeksvragen worden wekelijks tezamen met de kinderen gekoppeld aan de SLO-doelen die in ‘kindtaal’ zijn geformuleerd en zichtbaar zijn in de groepen. De producten van de kinderen betreffen mini-presentaties, werkstukjes, collages ed. De ontwikkelingen binnen het thema zijn op de leermuur in alle groepen zichtbaar. Het enthousiasme, de inzet en betrokkenheid van de kinderen bij dit leerproces is dagelijks voelbaar in de school. Bovendien leent deze aanpak zich voor differentiatie omdat kinderen hun eigen onderzoek niet alleen naar eigen interesse maar ook passend bij hun eigen niveau kunnen uitvoeren. 

De aanpak ‘onderzoekend leren’ is verbonden aan het ‘samenwerkend leren’. In kleine groepjes werken de kinderen doelgericht aan hun onderzoeksvragen, waarbij ze andere rollen innemen in een groepje. Daarbij worden ze zich bewust van hun eigen talenten en ontwikkelpunten èn die van de ander.

De uitwerking van de thema’s wordt tevens gekoppeld aan een creatieve opdracht. Het resultaat van die opdracht maakt deel uit van de eindpresentatie die zowel een kennis- als een creatief element behelst.