kernteam

Binnen ons samenwerkingsverband zijn er aan elke school kernteamleden gekoppeld. Deze vaste deelnemers van het kernteam van de school zijn in ieder geval de directeur, de intern begeleider, de CJG-coach(es), de GGD, de onderwijsconsulent en de leerplichtambtenaar. De samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp is belegd binnen de verschillende Kernteams.

De leerplichtambtenaar

Het landelijk vastgestelde recht op onderwijs van jongeren en de zorgplicht van de schoolbesturen is onder andere vastgelegd in de Wet Passend Onderwijs en de Leerplichtwet 1969. Onderwijs is een recht en kan een jongere een beter toekomstperspectief bieden. Daarom zijn bij elke gemeente in Nederland leerplichtambtenaren in dienst. Zij controleren de naleving van de leerplichtwet en beschermen daarbij het recht op onderwijs. Leerplichtambtenaren zijn geen boetes uitdelende handhavers, maar zijn mensen die vanuit de kaders van de leerplichtwet meedenken over hoe het recht op onderwijs van uw kind het beste gewaarborgd kan worden. Dat betekent niet dat ze nooit handhavend optreden...

De schoolloopbaan verloopt niet voor alle kinderen/jongeren voorspoedig. Dat kan leiden tot verzuim van school of zelfs tot thuiszitten. In die gevallen krijgt u als ouder met de leerplichtambtenaar te maken. De leerplichtambtenaar zal met u de oorzaken van verzuim of thuiszitten proberen te achterhalen. De kern van de aanpak van de leerplichtambtenaar is samenwerken. Samenwerken met u als ouders. Maar ook samenwerken met partijen als de consulenten van het samenwerkingsverband, het CJG, de jeugdarts van de GGD, de IB-er van de school. Het belang van de jongere staat daarbij voorop. Doel vanuit leerplicht is altijd, uitzonderlijke situaties daargelaten, om het kind/de jongere weer terug op school te krijgen. Dat kan zijn op de oorspronkelijke school, al dan niet met extra ondersteuning. Het kan ook zijn dat het voor het kind beter is bijvoorbeeld naar speciaal onderwijs te gaan. Het uiteindelijke besluit ligt bij u als ouder. De leerplichtambtenaar geeft aan welke mogelijkheden er zijn op basis van de leerplichtwet. Daarbij is het recht op onderwijs van het kind leidend.

Onze CJG- coach stelt zich hierbij aan u voor: 

Mijn naam is Clara ten Have en ik ben moeder van een zoontje van bijna een jaar. Als CJG-coach werkzaam vanuit het Centrum Jeugd en Gezin in Haarlem. Vanuit deze rol ben ik gekoppeld aan de Bavo Jenaplanschool als contactpersoon. Dit betekent dat als er vragen zijn over de opvoeding en de ontwikkeling van je kind, je terecht kunt bij mij.

Hoe werkt dit en wanneer kun je bij mij terecht?

Ieder kind is anders en vraagt daarmee een andere benadering of aanpak. Soms gaat dit vanzelf en soms zijn hier twijfels of vragen over. Als er twijfels, zorgen of vragen zijn bespreek je deze eerst met de leerkracht of iemand van school. Andersom zal de leerkracht bij twijfels of zorgen ook eerst met jou hierover praten. Wanneer vragen blijven bestaan, kan de leerkracht of de intern begeleider een gesprek plannen samen met mij. Samen bespreken we de situatie en kijken we naar de mogelijkheden voor begeleiding vanuit het CJG of een andere organisatie.

Voorbeelden

  • Vragen de opvoeding of de ontwikkeling van je kind.
  • Vragen of twijfels over het gedrag of het functioneren van je kind, bijvoorbeeld wanneer je kind moeite heeft met het maken van vrienden/vriendinnen, wordt gepest, niet lekker in zijn vel zit of kan moeilijk mee komen op school.
  • Bij moeilijke situaties in het gezin, waar je kind het lastig mee heeft of het moeite heeft hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld een echtscheiding, verlies van een dierbaar persoon, financiële problemen of ziekte.

Wat is het Centrum voor Jeugd & Gezin?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle ouders, opvoeders, kinderen, jongeren en professionals in Haarlem die vragen hebben over opvoeden en opgroeien. Of het nu gaat om een eenvoudige of ingewikkelde vraag, samen vinden we een oplossing die past.

Iedereen heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van zijn kind. Deze vragen zijn heel normaal. Opvoeden gaat nu eenmaal niet vanzelf. Een CJG-coach luistert, biedt advies en gaat samen met jou op zoek naar een oplossing die bij je past en waar jullie als gezin mee verder kunnen. Samen met jou maken we een plan van aanpak en kijken we wie jou daar eventueel bij kan helpen. Buren, vrienden, familie? We proberen snel te helpen, zodat het jullie weer zelfstandig verder kunnen.
CJG-coaches werken samen met scholen en sociaal wijkteams.

Het JGZ-team

Aan iedere school is een Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-team verbonden van de GGD. Het JGZ-team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistent. Samen met ouders kijken ze naar de gezondheid, groei en ontwikkeling van hun kinderen en bespreken ze hoe het thuis gaat. Zij doen dat op vaste leeftijden, zie hieronder. Ouders, kinderen kunnen op elke leeftijd hun vragen of zorgen bespreken. Leerkrachten en docenten kunnen dit na overleg met ouders ook. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij ziekteverzuim.

In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren. Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.

Op welke leeftijd van het kind gebeurt er wat?

5-6 jaar: Op school meet de assistente lengte en gewicht en test ze de oren en ogen. We kijken naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind mede op basis van een door u vooraf ingevulde digitale vragenlijst.

9 jaar: Twee prikken van het Rijksvaccinatieprogramma.

Groep 7: Op school meet de assistente lengte en gewicht en test ze de ogen. We kijken naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind mede op basis van een door u vooraf ingevulde vragenlijst.

12 jaar: meisjes ontvangen een uitnodiging voor de HPV vaccinatie.

Welk JGZ-team is aan mijn school verbonden?

Jeugdarts Suzanne van Rooijen  en jeugdverpleegkundige Charlotte de Boer 

Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg

Onderwijs Consulent

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland (POZK) ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in de brede zin van het woord. Om deze ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk te maken, werkt POZK met een team van onderwijsconsulenten die direct benaderbaar zijn door de scholen in het werkgebied. Aan iedere school is een onderwijsconsulent gekoppeld die eveneens deel uitmaakt van het Kernteam. Vanuit de grondgedachte ‘Goed onderwijs maak je samen’ denkt de onderwijsconsulent met de school mee over vraagstukken die te maken hebben met de ondersteuningsstructuur in de school. Scholen kunnen daarnaast een beroep doen op de meer gespecialiseerde expertise van gedragsconsulenten en ouderconsulenten die aan POZK zijn verbonden. Meer informatie en contactgegevens kunt u vinden op www.passendonderwijs-zk.nl.